YAB TUAN CHOW KON YEOW
Non-Executive Chairman

YB DATO’ MOHD SAYUTHI BIN BAKAR
Non-Executive Director

YB PUAN ZABIDAH BINTI SAFAR
Non-Executive Director

YB TUAN ZAIRIL KHIR JOHARI
Non-Executive Director

YB TUAN GOOI HSIAO-LEUNG
Non-Executive Director

YBHG. DATO’ SERI SR. KUVENARAJU A/L PACHAPPEN
Non-Executive Director